æ ø å ą ć ę ł ń ó ś ź ż

Liczebniki

Grunntall - Liczebnik główny Ordenstall - Liczebnik porządkowy
0 null zero      
1 én, ei, ett jeden 1. først(e) pierwszy
2 to dwa 2. annen, anna, annet, andre drugi
3 tre trzy 3. tredje trzeci
4 fire cztery 4. fjerde czwarty
5 fem pięć 5. femte piąty
6 seks sześć 6. sjette szósty
7 sju, syv siedem 7. sjuende, syvende siódmy
8 åtte osiem 8. åttende ósmy
9 ni dziewięć 9. niende dziewiąty
10 ti dziesięć 10. tiende dziesiąty
11 elleve jedenaście 11. ellevte jedenasty
12 tolv dwanaście 12. tolvte dwunasty
13 tretten trzynaście 13. trettende trzynasty
14 fjorten czternaście 14. fjortende czternasty
15 femten piętnaście 15. femtende piętnasty
16 seksten szesnaście 16. sekstende szesnasty
17 sytten siedemnaście 17. syttende siedemnasty
18 atten osiemnaście 18. attende osiemnasty
19 nitten dziewiętnaście 19. nittende dziewiętnasty
20 tjue, tyve dwadzieścia 20. tjuende, tyvende dwudziesty
21 tjueén, énogtjue dwadzieścia jeden 21. tjueførst(e), énogtyvende dwudziesty pierwszy
30 tretti, tredve trzydzieści 30. trettiende, tredevte trzydziesty
40 førti, førr czterdzieści 40. førtiende czterdziesty
50 femti pięćdziesiąt 50. femtiende pięćdziesiąty
60 seksti sześćdziesiąt 60. sekstiende sześćdziesiąty
70 sytti siedemdziesiąt 70. syttiende siedemdziesiąty
80 åtti osiemdziesiąt 80. åttiende osiemdziesiąty
90 nitti dziewięćdziesiąt 90. nittende dziewięćdziesiąty
100 hundre (et) sto 100. hundrede setny
150 hundreogfemti sto pięćdziesiąt 150. hundreogfemtiende sto pięćdziesiąty
200 to hundre dwieście 200. to hundrede dwusetny
1.000 tusen (et) tysiąc 1.000. tusende tysięczny
1.000.000 million (en) milion 1.000.000. millionte milionowy
1.000.000.000 milliard (en) miliard 1.000.000.000. milliardte miliardowy